Gratis verzending bij aankoop boven de €200
Gratis verzending bij aankoop boven de €200

Algemene voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1

-

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1.         De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt voor alle materialen aangeboden op de website. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.

2.         De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de ondernemer verwijderen of wijzigen.

3.         De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 2

-

DE FACTUUR

1.         De factuur is tot 14 dagen na factuurdatum geldig, tenzij uit de factuur anders blijkt. De factuur is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.

2.         De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen.

3.         In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:
- een volledige omschrijving van de te leveren producten;
- de totale (koop)prijs;

4.         De factuur vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 3 lid 1 en artikel 8.

5.         Producten die niet in de factuur staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de factuur genoemde prijs.

 

ARTIKEL 3

-

DE OVEREENKOMST

Eigendomvoorbehoud

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 4

-

HET HERROEPINGSRECHT, RUILEN EN OPSLAG

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een zicht-termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale contactformulier te vinden onder klantenservice. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van het product dienen wij de producten te hebben ontvangen.

Wij verzoeken u het product in de originele staat en verpakking voorzien van alle labels en in combinatie met de factuur te retourneren. Alleen ongedragen producten worden retour genomen.

Elke retourzending dient worden aangemeld via het contactformulier op onze website.

Aangekochte producten kunnen tijdens kortingacties niet worden geretourneerd voor een terugbetaling.

Ruilen

De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier) Dit wordt genoteerd op de overeenkomst. Kosten voor het retourneren van het product worden voldaan door de koper. De ondernemer staat vervolgens garant voor het opsturen van het ruilproduct.

Gevolgen niet afhalen

De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 5

-

DE LEVERDATUM EN LEVERING

1.         Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de gelegenheidsdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.

2.         Levering van pakketten wordt uitbesteed aan derden. Hierdoor dragen wij geen verantwoordelijkheid voor eventueel vertraagde pakketten.

3.         Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van de koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

4.         De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig oponthoud bij het transport bedrijf. De ondernemer verstuurt de producten wereldwijd, echter voor verzendingen buiten Europa zou u contact moeten opnemen met de douane van uw land. Wij zijn niet verantwoordelijk voor extra belastingen.

ARTIKEL 6

-

PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER

1.         De ondernemer levert de afgesproken producten goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.

2.         De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 7

-

PLICHTEN VAN DE KOPER

1.         De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen.

2.         De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 3 lid 1).

3.         De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 

ARTIKEL 8

-

DE BETALING

Koop en verkoop van niet maat werk

1.         Elke overeenkomst geschiedt onder de algemene betalingsconditie; 100% betaling alvorens het product te ontvangen.

Betaalbewijs en eigendom

2.         Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.

3.         Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat hierop een redelijke betalingstermijn.

Recht van retentie

4.         De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt.


ARTIKEL 9

-

CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.         De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2.         Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.

3.         De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt.

4.         De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. De koper dient bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale schoenreinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

 

ARTIKEL 10

-

KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest.


ARTIKEL 11

-

DE GESCHILLENREGELING

Geschillen tussen koper en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de desbetreffende kantonrechter gevestigd te Amsterdam, Nederland.

 

ARTIKEL 12

-

NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »